Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej, egzaminator zwraca szczególną uwagę ną:
1) Sposób wykonywania manewrów na drodze,
2) Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
3) Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
4) Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
5) Dynamikę i kulturę jazdy,
6) Sposób używania mechanizmów w sterowaniu pojazdem

Naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.
1) Kolizja drogowa
2) Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3) Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
4) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5) Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez drogę, na która wjeżdża pojazd
6) Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się, w celu umożliwienia jej przejścia
7) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

8) Niezastosowanie się do:
sygnałów świetlnych,
sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9) Niezastosowanie się do znaków:
stop,
zakaz wjazdu,
zakaz ruchu w obu kierunkach,
zakaz skręcania w prawo,
zakaz skręcania w lewo,
nakazu
linia podwójna ciągła
linia pojedyncza ciągła
- powierzchnia wyłączona z ruchu

10) Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
pojazdom szynowym,
rowerzystom
podczas zmiany pasa ruchu
w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu,
podczas cofania.

11) Naruszenie zakazu zawracania
12) Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h
13) Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14) Naruszenie zakazu wyprzedzania
na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
na skrzyżowaniach,
na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15) Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16) Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Negatywny wynik egzaminu uzyska osoba, która popełni jeden z powyższych błędów, skutkujących przerwaniem egzaminu, lub dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; egzamin zostaje oceniony jako negatywny również w sytuacji, gdy osoba zdająca nie panuje w stopniu wystarczającym nad pojazdem lub dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Po zakończeniu egzaminu, egzaminator informuje o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje uzasadnienie i przyczyny uzyskania oceny negatywnej. Następnie wpisuje wynik egzaminu do listy osób zakwalifikowanych na egzamin i przekazuje osobie zdającej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu – niezależnie od jego wyniku.